آیا اینطور نیست ؟

انسان ها موجودات عجیبی هستند ....

Mens Are Weird Creatures ....

چون قوی ترند زودتر خسته می شوند ....

When They Have More Power They Become Tired Sooner ....

چون شجاع ترند بیشتر حماقت می کنند ....

When They Are Braver Their Stupidities Are More ....

چون بی احساس ترند بیشتر دل می بندند ....

When They Are More Apathetic They Make More Loves ....

این قانون طبیعت است!

This Is The Law of The Nature!

 بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنند ....

They Marry Because The Lack of Emotion ....

بر اثر کمبود حوصله طلاق می دهند ....

They Separate Because The Lack of Mood ....

و بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنند!

And They Marry Again Because The Lack of Memory!

/ 0 نظر / 10 بازدید