آبی

آسمون روی خونم آبی نیست ....
شعله ی چراغ من آبی نیست....

دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست ....
توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست ....

ما میخوایم آبی باشیم. ما می خوایم عاشق باشیم ....

دیگه تو دیگ سیاه خون و خشونت نجوشه ....
رنگ خون آبی بشه مثل تو رگ ....
شب آبی. رنگ دریا. رنگ عشق ....
رنگ چشم مهتاب. رنگ آبیٍ عشق ....

اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه ....
اگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه ....
قلم رو بردار و یک عشق بکش ....
خون رو از نقاشی بردار. گل های آبی بکش ....
زه رو از کمون بکش ....
زندون رو تو آسمون آبی بکش. زندون رو تو آسمون آزاد بکش ....


خواننده: گوگوش

/ 1 نظر / 13 بازدید
عليرضا

[لبخند]